Chiến lược phát triển
Không có kết quả nào.
Kế hoạch năm
Không có kết quả nào.
Kế hoạch tháng

Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày...

Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

Thông báo

Mời tất cả CBGV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP tháng 10 năm...

Mời tất cả CB GV-CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày...

1) Nhận định việc thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ...

Mời tất cả CBGV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày...